Ви знаходитесь:

Студентське самоврядування

 

polog pro stud sam

 

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування в Лубенському медичному училищі (далі студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів, що спрямована на забезпечення і захист прав та інтересів студентів, яка функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвиткові особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Студентське самоврядування в ЛМУ є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.

1.2. Органи студентського самоврядування в ЛМУ діють відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Законів України “Про освіту”, та “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1074 від 05.09.1996 року “Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти” зі змінами та доповненнями, Статуту училища і даного Положення. Органи студентського самоврядування вирішують питання в межах своєї компетенції. Перелік таких питань узгоджується з керівництвом ЛМУ.

1.3 Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів училища незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності, гуманності, колегіальності.

1.5. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних партій, рухів та релігійних об’єднань.

1.6. Адміністрація училища, працівники  структурних підрозділів всебічно сприяють роботі органів студентського самоврядування училища всіх рівнів.

2. Основна мета, завдання, функції та напрями діяльності органів студентського самоврядування

2.1. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків, контроль за дотриманням ними навчальної дисципліни, вимог „Правил внутрішнього розпорядку ”, інших нормативно-правових документів, що діють в училищі та поширюються на студентів.

2.3. Формування у студентів почуття патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.

2.4. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.5. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів.

2.6. Організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВК-змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних заходів, днів відділень тощо.

2.7. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності.

2.8. Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

2.9. Сприяння працевлаштуванню випускників.

2.10. Участь у роботі комісій з розподілу стипендіального фонду.

2.11. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо.

2.12 Організація чергувань студентів при проведенні заходів та  організація рейдів з дисципліни і порядку

3. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

3.1. Органи Студентського самоврядування в ЛМУ мають право:

-   узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності училища і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу;

-   брати участь у розгляді питань, з наступним зверненням до директора училища, про визначенню стягнень та відрахування студентів, які порушили норми чинного законодавства, Правила внутрішнього розпорядку та поведінки студентів;

-   брати участь у роботі стипендіальних комісій.

3.2. Представники органів студентського самоврядування ЛМУ мають право:

-   обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

-   звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування щодо питань, що стосуються компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

3.3. Органи студентського самоврядування ЛМУ зобов'язані:

-   чітко дотримуватися цього Положення;

-   надавати допомогу адміністрації училища та факультетів щодо виконання завдань навчально-виховної роботи;

-   виконувати рішення і доручення адміністрації училища, пов'язані з поліпшенням умов навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу, а також звітувати перед ними за виконану роботу;

-   на сторінках газети “Вісник медучилища”, веб-сайті ЛМУ та в студентських виданнях, в тому числі електронних, забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань студентського життя училища;

-   не рідше 1 разу на семестр звітувати перед студентами ЛМУ щодо проведеної роботи.

4. Структура і організація студентського самоврядування

4.1. Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, відділень та училища в цілому.

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації і структурних підрозділів НМУ.

 4.2. Конференція студентів ЛМУ

4.2.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів ЛМУ (далі - Конференція), яка:

-   ухвалює Положення про студентське самоврядування, зміни та доповнення до нього;

-   визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування училища;

-   обирає, шляхом прямого, таємного голосування голову Студентської Ради та затверджує склад Студентської Ради, визначає його структуру, термін повноважень і заслуховує звіти.

4.2.2. Конференція скликається з представників відділення, виходячи з квоти 1-2 делегатів від групи.

4.2.3. Конференція проводиться раз на рік не пізніше 5 тижня нового навчального року.

4.2.4. Рішення Конференції ухвалюються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції та мають

обов’язковий характер для Студентської Ради і дорадчий для адміністрації училища.

4.3. Студентська Рада.

4.3.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування в ЛМУ між Конференціями студентів є Студентська Рада, до складу якої обираються студенти всіх курсів .

4.3.2. Членами Студентської Ради можуть бути студенти-активісти та голови студентських рад відділень, голови постійних комісій Студентської Ради. Персональний склад Ради обирається конференцією студентів з наступним затвердженням наказом директора строком на один рік.

4.3.3. Студентська Рада ЛМУ:

-   здійснює свою діяльність згідно річного плану роботи;

-   організовує та координує діяльність органів студентського самоврядування в університеті;

-   визначає перспективи діяльності органів студентського самоврядування в університеті та шляхи вирішення актуальних питань студентського життя;

-   формує і узгоджує з адміністрацією ЛМУ перелік питань, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

-   порушує питання, щодо студентського самоврядування, які виносяться на обговорення Педагогічної ради.

4.3.4. Голова Студентської ради  затверджується Студентською  радою.

4.3.5. Голова Студентської ради :

-   відповідає за діяльність органів студентського самоврядування училища;

-   організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів;

-   представляє органи студентського самоврядування поза межами училища;

-   погоджує з директором питання, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування;

-   бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги; засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій;

4.4. Постійно діючі сектори Студентської ради:

-   навчально-виховний сектор: спрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, співпрацює з заступником директора з навчальної роботи та навчальною частиною, займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності, організовує виховну роботу серед студентів, співпрацює з заступником директора з виховної роботи, комісія з соціального захисту та оздоровлення: сприяє забезпеченню соціального захисту та оздоровлення студентів, співпрацює з профспілковим комітетом студентів та іншими організаціями;

-   культурно-масовий сектор: організовує і проводить культурно-масові заходи в училищі, співпрацює з заступником з виховної роботи;

-   інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, співпрацює з редакцією газети „Вісник медучилища;

-   спортивний сектор: вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту;

-   волонтерський загін «Милосердя»: працює за окремим планом.

 4.5. Староста академічної групи

4.5.1 Староста призначається наказом директора училища з числа кандидатів, запропонованих групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з головою студентської ради.

4.5.2 Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

4.5.3 Староста є представником адміністрації та студентської ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються адміністрацією та студентською радою або за їх дорученням.

4.5.4. Обов'язки старости

-   Планувати, організовувати та проводити в академічній групі заходи, пов'язані з навчально-виховним процесом.

-   Готувати і проводити збори студентів групи, де обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.

-   Своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації викладачів та студентської   ради стосовно організації навчально-виховного процесу та інших організаційних заходів.

-   Щоденно вести в журналі групи облік відвідувань занять студентами.

-   Організовувати студентів групи для участі у заходах, які проводяться в училищі, на факультеті.

-   Проводити індивідуальні бесіди зі студентами групи щодо виконання вимог навчального плану та графіка, правил внутрішнього розпорядку.

-   Брати участь у роботі студентської ради училища.

-   Бути   присутнім   на   зборах   (старостатах,   конференціях   тощо),   скликаних адміністрацією, студентською радою.

4.5.5. Права старости

-   Відповідно до діючих положень представляти інтереси групи при призначенні стипендій, дій студентської ради.

-   Доводити   до   відома   студентів   обов'язкові   для   виконання   розпорядження адміністрації, рішення студентської ради.

-   Рекомендувати   кращих   студентів   групи   до   матеріального   та   морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у громадській роботі.

-   Вносити пропозиції при накладенні на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

4.5.6.Відповідальність

-   Староста   несе   відповідальність   за   виконання   обов'язків,   передбачених   цим "Положенням".

-   У разі невиконання обов'язків староста звільняється з посади.

5. Заключні положення

5.1. Дане Положення вступає в дію з моменту ухвалення Педагогічною радою, конференцією студентів та затвердження директором училища.

5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Студентською радою, вступають в силу після прийняття черговою конференцією студентів та затвердження директором.